+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 #โดยสรุปกำหนดเวลา ดังนี้ -จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบจากเดิมภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 ขยายเวลาเป็นภายในเดือน มกราคม 2566 -จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ขยายเวลาเป็นภายในเดือน เมษายน 2566 -ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมภายในเดือน เมษายน 2566 ขยายเวลาเป็นภายในเดือน มิถุนายน 2566 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -งานจัดจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 053 679085

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา