>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ <<


นายเสริม ฤดีใจ
นายก อ.บ.ต แม่เจดีย์ใหม่

 

  • Link 1
  • Link 2
  • Link 3
  • Link 3
  • Link 3

>> ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปงม.พ.ศ.2562
07 พ.ค. 2562 15:35:21

https://itas.nacc.go.th/go/eit/8f9x23