+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสารต่างๆ
สินค้า

สินค้า

ผลิตภัณฑ์และสิงค้าในชุมชน
สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียว

สถานที่ท้องเทียวที่น่าสนใจ
facebook

Facebook

เฟซบุ๊กหลัก อบต.
ร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ติดต่อ

ติดต่อ

สถานที่ และ ข้อมูลการติดต่อ
ประกาศ จาก อบต.แม่เจดีย์ใหม่

กิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ นำโดยนายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริม จริยธรรมของหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมต่างๆ

NO GIFT POLICY

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นหน่วยงาน NO GIFT POLICY เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร งดรับ งดให้ของขวัญ และของกำนัลในทุกโอกาส ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง

สินค้าท้องถิ่น

สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และบริเวณใกล้เคียง อบต.แม่เจดีย์ใหม่


ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา