+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง แจ้งวัน เวลาเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ขอแจ้งกำหนดวันสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานสำนักปลัด) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ (อาคาร 1) ..


แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานในสำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานในสำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่ว ..


ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน


ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567


แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหารจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

-


คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ..


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบศาสนสถานในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ นำโดยนายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด บริเวณรอบศาสนสถาน ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ..


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ นำโดยนายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบอาคารที่ทำการ และ พื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ภายใต้โคร ..


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ นำโดยนายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อันเป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีงา ..


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2 )


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1 )


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ฐานข้อมูลประชากร ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประชาสัมพันธ์เรื่อง PM 2.5

-


ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี พ.ศ.2566

-


ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 มาตรา 10 กำหนดให้ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแ ..


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้ง 5 ..


ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานตลาด


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566


ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” มีชื่อเร ..


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณ ..


โครงการบวชป่าแม่โถ ประจำปี 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566


E-Book ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว“วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” จึงขอเชิญชวนประชาชน หันมาใส่ใจสมาชิกในครอบครัว ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันใน ..


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประโยชน์ของกรดโฟเลต (หรือ วิตามินบี 9 )

โฟลิกกับการตั้งครรภ์ สารอาหารที่สำคัญต่อแม่และทารกในครรภ์ กรดโฟลิก หรือวิตามินบี 9 เป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการสร้างสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ซึ่งสำคัญต่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (Centers for ..


ขออนุญาตใช้รถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ขออนุญาตใช้รถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ https://forms.gle/zXmYcXtjGtUrTiDc9


ประชุมจัดกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ นำโดยนายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เดจีย์ใหม่ และผู้นำชุมชน ได้มีการประชุมจัดกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลใ ..


การจัดการแข่งขันกีฬานางแก้วเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬานางแก้วเกมส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ประเด็นการมีส่วนร่วมประช ..


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ในเรื่องการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมา ..


ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566


กิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ นำโดยนายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริม จริยธรรมของหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ ..


ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


กิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ


การประชุมเตรียมการจัดตั้งธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


กิจกรรมสวมเสื้อสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดี

กิจกรรมสวมเสื้อสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..


กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ แม่เจดีย์ใหม่


ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนภายใต้ participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024-2025

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือจากประเทศสมาชิก participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024-2025 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณี ..


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓


ประชาสัมพันธ์งดการเผา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์งดการเผา และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน


สรุปผลการดำเนินการโครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2565


ฐานข้อมูลประชากร ผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565


การประเมินความพึงใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ..


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมั ..


วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566


แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ปลอดบุหรี่


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565


ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565


รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านปางอ่าย ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

วันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านปางอ่าย ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2 ..


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้รับผลการประเมินระดับ A ด้วยคะแนน 91.83


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และกิจกรรม ..


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจด ..


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น


โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกล้วยฉาบสมุนไพร


ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดวันประกาศผลสอบคัดเลือก วันรายงานตัวและวันเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และแจ้งวัน เวลาสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล


ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ


ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF)


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน


กิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เก ..


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566


แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสื่บสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล"


การรับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566


แผนป้องกันการทุจริต


อบต.แม่เจดีย์ใหม่ร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาบ่อขยะชุมชนหมู่ 14 บ้านโป่งป่าตอง


อบต.แม่เจดีย์ใหม่ร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาบ่อขยะชุมชนหมู่ 14 บ้านโป่งป่าตอง


โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

แผนการนัดหมายกระบวนการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ..


นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ช่อง youtube “LS.CHANNEL”" เพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอ หรือข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในด้านการศึกษาท้องถิ่น


อบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม


สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต


ป้ายประชาสัมพันธ์ 60 วันห้ามเผา

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566 ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด


ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น


ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น


ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น


ข้อบัญญัติ ปี 2566


แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 - 2570


ความรู้เรื่องประโยชน์วิตามิน B9 (โฟลิก เอซิด)


No Gift Policy

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากกาปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ..


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


โครงการจัดซื้อผ้าห่มเพื่อผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจำนวน 410 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ บริเวณป่าแม่โถ (อุทยานแห่งชาติขุนแจ) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงร ..


โครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค จังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้า ระยะเวลาดำเนินโคงการ 30 วัน ในระหว่างวันที่ 16 ม.ค. - 14 ก.พ. 2566 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ..


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค


แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2566 ก่อนห้วงห้ามเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด 60 วัน ปลอดภัยการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย

ขอเชิญเข้าร้วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย หัวข้อ "บั้นปลายมีเงินใช้ กายใจสมองดีด้วย EF : บทเรียนจากผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย" ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 06.00-12.00 น. และ "ดนตรีเพื่อการกระตุ้นพัฒนาเด็กปฐมว ..


ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 16 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ (หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ..


กำหนดวันประกาศผลสอบคัดเลือก วันรายงานตัวและวันเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันรายงานสำหรับผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเข้าทำงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ..


แจ้งเวลาเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา เอกสารที่ยื่นในวันรับสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สำเนาวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า 3. ใบรับรองแพทย์ โดยระบุว่ ..


ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 #โดยสรุปกำหนดเวลา ดังนี้ -จัดทำบัญชีราย ..


โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ของ กสศ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2566


โครงการขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับประชาชนและเ ..


วันล้างมือโลก ประจำปี 2565

รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite for Universal Hand Hygiene องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีด้วย 7 ขั้นตอน เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมื ..


โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สถานที่ให้บริการรรับลงทะเบียน "โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565"ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564


การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2565


การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญชวนบุคลากร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) Application Smart อสม. 2) เว็บไซต์ อสม.com และ 3) เว็บไซต์ Stopdrink.com ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งนี้สาม ..


หลักสูตรการฝึกอบรม

ปฏิทินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Up-skill,Re-skill,New-skill) ประจำปี พ.ศ.2565


วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

สื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 www.oncb.go.th หรือผ่านระบบ QR Code


โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ โดยโครงการดังกล่าวจัดทำโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบร ..


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2566


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน


แหล่งการเรียนรู้ในเขตตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน


การดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดใน ..


บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

เอกสารเผยแพร่ความรู้-->เรื่องบุหรี่


ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก

ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดหัวข้อ บอกรักโลก:บ้านส่วนรวมของเรา ความยาวไม่เกิน 3 นาที ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท และกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ..


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2565


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โควิด-19


แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าปลีก/ส่ง ..


โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


ประกาศผลการลดพลังงานของ อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564


เชิญชวนประชาชนและผู้รับบริการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)


ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมมาส 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)


รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564


การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาชนในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาชนในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนประชาคมหมู่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหาร ..


การประชุมประชาคม

วันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านปางอ่าย ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-257 ..


กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อ ..


กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้จัดกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการประชุมรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ ประธานการจัดกิจกรรม ได้มอบนโยบายในประเด็น (1) การ ..


คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

สามารถเข้าไปที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhy42vA0oR0JzO6Pa6h0Yvz5eeGrDD5kXmjNpPdPubMx0Avw/viewform หรือ


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 73 ครัวเรือน ..


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 70 ครัวเรือน ..


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 33 ครัวเรือน ..


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อเป็นผู้แทนนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ ..


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองน้อย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ลงพื้นที่ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองน้อย ..


ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อเป็นผู้แทนนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ ..


ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ้านห้วยคุณพระ หมู่ที่ 12

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ้านห้วยคุณพระ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรา ..


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 25 ครัวเรือน ..


ระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าใกล้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 10.50 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เชียงราย-เชียงใหม่ ที่ลุกลามเป็นบริเวณกว้างใกล้บ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านโป่งน้ำร้อน หม ..


แบบ ภ.ด.ส.1ราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบบ ภ.ด.ส.1ราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่.pdf


แผนและแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง


การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565


การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565


ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2564


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ 2565


แผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2565


ขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมอย่างปลอดภัย


มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 CHIANGRAI FLOWER AND ART FESTIVAL 2021 "แสงสีในดินแดนมหัศจรรย์" ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ..


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดเชียงราย

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน


รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)


น้ำเสียชุมชน


ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เลขที่ 100 ห ..


ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 วันที่ 21 ก.ค. 2563, สมัยที่ 3 วันที่ 10 ส.ค. 2563, สมัยที่ 3 วันที่ 21 ส.ค. 2563 และสมัยที่ 3 วันที่ 27 ส.ค. 2563


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 วันที่ 20 ก.ค. 2563 และ สมัยที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 2563


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2563 และ สมัยที่ 2 วันที่ 12 พ.ค. 2563


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 วันที่ 3 ก.พ. 2563 และ สมัยที่ 4 วันที่ 16 ธ.ค. 2562


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563


กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563


รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา


รายงานผลโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา


รายงานผลโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ


ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)


ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกองช่าง)


การเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกองช่าง)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานตลาด


แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564


แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แบบรายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน


รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกองช่าง) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ


แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (E-Service)

โปรดสแกน QR Code


กิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เ ..


ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19


ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล


รับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป


โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ดำเนินการวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยมีตัวแทนนักเรียน และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เข้าร่วมโครงการ 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ค ..


โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


มาตรการประหยัดน้ำ

ด้วยขณะนี้ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ประสบปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในปีนี้ปัญหาภัยแล้งคาดว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและด้านการเกษตร จึงขอความร่วมมือทุกท่านใช้ ..


รายงานการตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


ที่อ่านหนังสือพิมพ์ "ท้องถิ่นไทยรักการอ่าน" ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


แหล่งการเรียนรู้ในเขตตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่เจดีย์ใหม่


แจ้งกำหนดการชำระภาษีนอกสถานที่


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

- ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระตั้งแต่ ม.ค. - เมษา ของทุกปี - ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการภายใน ก.พ. ของทุกปี และต้องชำระภาษีภ ..


ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562


เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/8f9x23


ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-


ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

-


ประชาสัมพันธ์เบี้ยความพิการ

-


เผยแพร่สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

-


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563 ..


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

-


ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

-


นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่

-


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสำนักปลัด) ซึ่งเปิดรับสมัครตั่งแต่วันที่ 11 - 19 พฤศจิกาย ..


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสำนักปลัด) ซึ่งเปิดรับสมัครตั่งแต่วันที่ 11 - 19 พฤศจิกาย ..


ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 http://www.dla.go.th/work/Presentation2.pdf


คำแถลงนโยบาย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดย์ใหม่ นายเสริม ฤดีใจ ประจําปีงบประมาณ 2561 ..


สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา