+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..


โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดเชียงราย

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2564

สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 2 วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเร ..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2564

สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 1 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เ ..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

งานซ่อมแซมผิวจราจร คสล.โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชร.ถ.105-บ้านร้อง ซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชร.ถ.105-บ้านร้อง ซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 2 บ้านร้อง... ..


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวอแสฟีลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี พ.ศ. 2564

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจด ..


แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. แอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 2 บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ..


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. แอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ซอย 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ..


ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชร.ถ.105 - บ้านร้อง ซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชร.ถ.105 - บ้านร้อง ซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชร.ถ.105 - บ้านร้อง ซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..


ประชุมปรึกษาหารือแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 7 โรงเรียน โดยม ..


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชร.ถ.105 - บ้านร้อง วอย 14 หมู่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเจดีย์ศรีมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเจดีย์ศรีมงคล นำโดยนายเสริม ฤดีใจ นายกอบต.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายถนัด สมร ประธานสภาฯพร้อมด้วยรองประธานและสมา ..


โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมี ..


โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมี ..


ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน


รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)


น้ำเสียชุมชน


ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เลขที่ 100 ห ..


ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 3 วันที่ 8 ก.ย. 2563 ,สมัยที่ 4 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 และสมัยที่ 4 วันที่ 18 ธ.ค. 2563


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 วันที่ 21 ก.ค. 2563, สมัยที่ 3 วันที่ 10 ส.ค. 2563, สมัยที่ 3 วันที่ 21 ส.ค. 2563 และสมัยที่ 3 วันที่ 27 ส.ค. 2563


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 วันที่ 20 ก.ค. 2563 และ สมัยที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 2563


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2563 และ สมัยที่ 2 วันที่ 12 พ.ค. 2563


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 วันที่ 3 ก.พ. 2563 และ สมัยที่ 4 วันที่ 16 ธ.ค. 2562


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563


กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563


รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา


รายงานผลโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา


รายงานผลโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ


ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)


ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกองช่าง)


การเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกองช่าง)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานตลาด


การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ลงพื้นที่ 14 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจด ..


แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564


แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แบบรายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563


รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกองช่าง) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน)


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง)


แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (E-Service)

โปรดสแกน QR Code


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563


กิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เ ..


ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19


ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล


รับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโฮ่ง - หมู่ 16 บ้านสาเจริญ ต.แม่เจดีย์ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโฮ่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ - หมู่ที่ 16 บ้านสาเจริญ ตำบลแม่เจดีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

-


ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป


โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ดำเนินการวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยมีตัวแทนนักเรียน และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เข้าร่วมโครงการ 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ค ..


นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย

อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ได้ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน เยาวชน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยจัดให้มีสนามกีฬาเพื่อเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชน ..


มาตรการประหยัดน้ำ

ด้วยขณะนี้ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ประสบปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ในปีนี้ปัญหาภัยแล้งคาดว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและด้านการเกษตร จึงขอความร่วมมือทุกท่านใช้ ..


รายงานการตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


ที่อ่านหนังสือพิมพ์ "ท้องถิ่นไทยรักการอ่าน" ตำบลแม่เจดีย์ใหม่


แหล่งการเรียนรู้ในเขตตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่เจดีย์ใหม่


แจ้งกำหนดการชำระภาษีนอกสถานที่


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

- ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระตั้งแต่ ม.ค. - เมษา ของทุกปี - ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการภายใน ก.พ. ของทุกปี และต้องชำระภาษีภ ..


ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562


สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ปี 2562


สรุปผลการดำเนินโครงการวันไหว้ครู ปี 2562


สรุปผลการดำเนินโครงการวันแม่ ปี 2562


สรุปผลการดำเนินโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)


ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562


เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/8f9x23


ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-


ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

-


ประชาสัมพันธ์เบี้ยความพิการ

-


เผยแพร่สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

-


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563 ..


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านร้อง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

-


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

-


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านจำบอน หมู่ที่ 5

-


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่่มาก บ้านร้อง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต

-


ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-


ประการใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

-


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-


นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่

-


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ..


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสำนักปลัด) ซึ่งเปิดรับสมัครตั่งแต่วันที่ 11 - 19 พฤศจิกาย ..


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสำนักปลัด) ซึ่งเปิดรับสมัครตั่งแต่วันที่ 11 - 19 พฤศจิกาย ..


ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 http://www.dla.go.th/work/Presentation2.pdf


ประกาศการใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ..


ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ ..


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมายเหต : ตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิ์ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - ..


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ..


โครงการ อบต.เคลื่อนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เป็นการให้บริการประชาชนให้ทั่วถึงในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอแบบบ้านเพื่อประชาชน บริการรับชำระภาษ ..


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 สำหรับบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชกา ..


คำแถลงนโยบาย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดย์ใหม่ นายเสริม ฤดีใจ ประจําปีงบประมาณ 2561 ..


สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา