+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

โครงสร้างส่วนราชการ

ผู้บริหาร

นายเสริม ฤดีใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

นายมา วงค์ทรายคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

นายกิตติศักดิ์ กุลวดีวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่


ปลัด

นางสาวพรจันทร์ มิตรมุสิก
( ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ )


สำนักปลัด

นางเบญจวรรณ สกุลกวีพร
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นายวุฒิไกร ใจปิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายนคเรศ อุดมทรัพย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชญานนท์ วงค์เพ็ญ
นิติกรปฏิบัติการ

นายดนัย จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางวาริณี สองปอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายฉลอง คณากรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายชาคริต เนตรนิลพฤกษ์
คนงานทั่วไป

นายณัฐธีระวุธ มะโนฟู
คนงานทั่วไป

นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา จันต๊ะบุญ
คนงานทั่วไป

นายทวี กุนทะวรรณา
พนักงานดับเพลิง


กองการศึกษา

นางสาววรินทร์ดา กามา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)

นางสาวโสภา เก่งแก้ว
ครู คศ.2

นางเขมิกา จันทะมา
ครู คศ.2

นางมัทนา พวงพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวแก้วใจ วงค์ทรายคำ
ครู คศ.1

นางฐิติกานต์ อินทะนิล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายพงษ์ศักดิ์ ยาวิราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางโสภา โพธิ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสมพร ธรรมปัญโญ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสายพิณ ขันตา
ผู้ดูแลเด็ก

นางนงคราญ เชียงหวาง
ผู้ดูแลเด็ก

นางนงลักษณ์ ศิลาวงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกาญจนา วัฒนมณีกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางฤดี สินเจริญวานิช
ผู้ดูแลเด็ก


กองคลัง

นางจันทร์เพ็ญ ปองดอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวสุปรียา เนตรนิลพฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายโอชา ศรีฟ้าเลื่อน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวจรูญ ยารังสี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวผุสดี มณีวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวณัฏฐณิชา อิ่นคำใจ
คนงานทั่วไป

นางสาวชนัญธิดา ธรรมขันแข็ง
คนงานทั่วไป


กองช่าง

นายณรงค์ รัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

นายธีระพงศ์ ประชัน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพนมไพล์ จันทะมา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอรรถพล คณากรณ์
คนงานทั่วไป

นางสาวฐิติกาญจน์ สุทธิลักษณ์
คนงานทั่วไป


หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอัญชลี มณีชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา