+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

กิจกรรม

กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ..


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2564

สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 2 วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเร ..


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2564

สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเรียน รุ่นที่ 1 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เ ..


โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี พ.ศ. 2564

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจด ..


ประชุมปรึกษาหารือแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 7 โรงเรียน โดยม ..


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเจดีย์ศรีมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเจดีย์ศรีมงคล นำโดยนายเสริม ฤดีใจ นายกอบต.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายถนัด สมร ประธานสภาฯพร้อมด้วยรองประธานและสมา ..


โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมี ..


โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมี ..


การจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ลงพื้นที่ 14 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจด ..


การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย

อบต.แม่เจดีย์ใหม่ ได้ส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน เยาวชน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยจัดให้มีสนามกีฬาเพื่อเป็นสถานที่ในการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชน ..


สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ปี 2562


สรุปผลการดำเนินโครงการวันไหว้ครู ปี 2562


สรุปผลการดำเนินโครงการวันแม่ ปี 2562


สรุปผลการดำเนินโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562


โครงการ อบต.เคลื่อนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เป็นการให้บริการประชาชนให้ทั่วถึงในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอแบบบ้านเพื่อประชาชน บริการรับชำระภาษ ..


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 สำหรับบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชกา ..


สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา