+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> กิจกรรม

โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยนายเสริม ฤดีใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแกนนำผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุอื่นได้ และการจัดอบรมตามโครงการได้มีการคัดกรองอุณหภูมิ บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา