+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้จัดกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการประชุมรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ ประธานการจัดกิจกรรม ได้มอบนโยบายในประเด็น (1) การดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ (2) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (4) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (5) การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กำหนดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการนี้ นายประจิต พรหมเรืองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ระบุว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ/ปรับปรุงผลการประเมิน ITA ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น อีกทั้งช่วยยกระดับการบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไปเอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา