+66 ( 053-679085 )
mjdmai57260@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร -> ข่าวสารประชาสัมธ์

รับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา เอกสารที่ยื่นในวันรับสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สำเนาวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า 3. ใบรับรองแพทย์ โดยระบุว่ามิได้เป็นโรคต้องห้าม 5 ประการ ดังนี้ 3.1 โรคเรือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 3.2 วัณโรคในระยะอันตราย 3.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 3.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 3.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล เป็นต้น โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย หรือโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-679085เอกสารที่เกี่ยวข้อง Download.

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับอีเมลอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าล่าสุดและข้อเสนอพิเศษของเรา